Obchodní podmínky Zdravé stravování s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdravé stravování s.r.o. se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, IČO 29292069, DIČ CZ29292069 pro dodávky chlazených jídel.
 

 
I. Vymezení pojmů
 Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

„Prodávající“ je společnost Zdravé stravování s.r.o. sídlem Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, IČ 29292069.

„Ceník“ je ceník vydávaný Prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých variant Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího www.zdravestravovani.cz a www.ketojidlo.cz.

„Kupní cena“ je cena Zboží, vypočítaná Prodávajícím jako násobek objednaného Zboží a ceny Zboží či případné další dodatečné ceny (v podobě příplatku či slev) určené Ceníkem.

„Kupující“ je fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

„Zboží“ jsou produkty Prodávajícího nabízené na internetových stránkách www.zdravestravovani.cz a www.ketojidlo.cz.

II. Zboží
1. Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího, Zboží Kupujícímu dopravit do místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku. Zavážka Zboží probíhá v orientačních časových harmonogramech, které sdělí Prodávající Kupujícímu telefonicky při potvrzení objednávky. Kupující bere na vědomí, že jiné časové možnosti závozu Zboží nejsou z logistického důvodu možné a že řidič zavážející Zboží nemůže měnit trasu závozu či na Kupujícího čekat, než se dostaví do místa dodání Zboží.

2. Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu následujícími způsoby:

  • osobě Kupujícího, osobě určené Kupujícím nebo jiné osobě přítomné v místě určeném Kupujícím jako místo dodávky Zboží,
  • pokud není na místě určeném Kupujícím jako místo dodání Zboží žádná osoba, které by mohlo být Zboží předáno, bude Zboží doručeno bez osobního předání tzv. „pověšením na kliku“, kdy se má za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání a za takto doručené Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. O dodání Zboží formou „pověšení na kliku“ je Kupující informován prostřednictvím SMS zprávy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení či znehodnocení takto dodaného Zboží.
  • v případě, že není možné Zboží doručit ani tímto náhradním způsobem „pověšením na kliku“ např. z důvodu, že adresa dodání neexistuje či se řidič není schopen dostat ke dveřím, u kterých by mohl Zboží zanechat, odveze řidič Zboží zpět k likvidaci, přičemž se má za to, že Zboží bylo Kupujícímu dodáno tímto marným pokusem o doručení,
  • do výdejního místa v otevírací době výdejního místa. V případě, že si Kupující Zboží doručené do výdejního místa nevyzvedne, má se za to, že Zboží bylo Kupujícímu dodáno.

3. Okamžikem dodání Zboží Kupujícímu všemi způsoby uvedenými v odst. 2 tohoto článku přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.

4. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího zdravestravovani.cz a dále o aktuální ceně Zboží či dalších cenových podmínkách prostřednictvím Ceníku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.zdravestravovani.cz a v případě programu KETO také na internetových stránkách Prodávajícího www.ketojidlo.cz.

5. Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o složení Zboží, způsobu skladování Zboží a návodu na přípravu Zboží prostřednictvím etikety umístěné na Zboží.

6. Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace skladováno v chladu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek, a to ani v případě doručení zboží „pověšením na kliku“.

7. Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na etiketě Zboží. Po otevření je nutné Zboží spotřebovat ihned.

III. Objednávka
1. Objednávku Zboží lze provést následujícím způsobem: 

  • na telefonním čísle +420 517 070 333, když k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího při daném hovoru, tyto hovory jsou nahrávány,
  • prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách zdravestravovani.cz a v případě programu KETO také na internetových stránkách Prodávajícího www.ketojidlo.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího telefonicky nebo dodáním Zboží (dodáním Zboží pouze v případě opětovné dodávky Zboží, kdy Kupující reaguje novou objednávkou na e-mail Prodávajícího oznamující blížící se konec předchozí objednávky), 
  • prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetových stránkách zdravestravovani.cz. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno potvrzení o provedení objednávky, které je odesláno na e-mail určený Kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde až následným telefonickým potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. 

Každá učiněná objednávka je závazným návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy.  

2. Zboží je možné objednat (s výjimkou pro program KETO uvedenou v odst. 3 tohoto článku) nejméně 3 pracovní dny přede dnem, na který požaduje Kupující Zboží dodat. Objednávky uskutečněné v pondělí až čtvrtek po 15:00 hod, v pátek po 14:00 hod nebo ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle, svátky) se považují za doručené Prodávajícímu až nejblíže následující pracovní den.

3. Program KETO je možné si objednat vždy od pondělí a to na 7 dní, 14 dní, 21 dní nebo 28 dní. Zboží je třeba objednat nejméně jeden týden přede dnem, na který požaduje Kupující Zboží dodat.

4. V případě, že si Kupující objedná Zboží, je podmínkou uzavření kupní smlouvy vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

IV. Zrušení a změna objednávky
1. Odhlásit Zboží či změnu objednávky Zboží je Kupující povinen e-mailem či telefonicky v pracovních dnech v následujících časech: pondělí až čtvrtek mezi 8:00 hod. až 17:00 hod a v pátek mezi 8:00 hod. až 15:00 hod.

2. Odhláška či změna objednávky Zboží je možná ve lhůtě nejméně 3 pracovní dny předem s výjimkou programu KETO, kdy odhláška či změna objednávky je možná pouze s účinností od následujícího pondělí. Odhlášení či změny uskutečněné v pracovní den mimo čas uvedený v odst. 1 tohoto článku nebo ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle, svátky) se považují za doručené Prodávajícímu až nejblíže následující pracovní den. Požadavkům na odhlášení či změnu v kratší době nebude ze strany Prodávajícího vyhověno, Zboží bude Kupujícímu dodáno v souladu s předchozí objednávkou a Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu cenu za takto dodané Zboží v plné výši.

3. Pokud Kupující odhlásí či změní objednávku Zboží, Prodávající provede změnu/odhlášku objednávky s tím, že pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak a Kupujícímu vznikne nárok na vrácení poměrné části kupní ceny, vystaví Prodávající dobropis a tento zašle Kupujícímu na jím v objednávce určenou e-mailovou adresu s výzvou k uvedení čísla bankovního spojení, na který mu má být příslušná částka vrácena. Splatnost dobropisu je 30 dnů od jeho vystavení na bankovní účet určený Kupujícím dle předchozí věty.

V. Kupní cena
1. Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určeném od Prodávajícího převzít a uhradit Prodávajícímu za toto Zboží řádně a včas Kupní cenu. Neuhrazení kupní ceny není považováno za zrušení objednávky, Zboží je Kupujícímu dodáno a Kupující je povinen kupní cenu zaplatit.

2. Prodávající vyúčtuje Kupní cenu Kupujícímu fakturou s datem splatnosti do 4 dnů ode dne vystavení faktury. Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu v den, kdy si Klient Zboží objedná a zašle Kupujícímu fakturu na e-mail určený Kupujícím v objednávce.

3. Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu na základě vystavené faktury bezhotovostním převodem, on-line platbou kartou či případnými dalšími možnými platebními metodami uvedenými v e-mailu se zaslanou fakturou jako je např. TWISTO, BENEFIT PLUS či MALL PAY (dále jen „ostatní platební metody).

Ostatní platební metody jsou poskytovány třetími osobami - poskytovateli - za podmínek stanovených těmito poskytovateli. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není smluvní stranou smlouvy, kterou uzavře Kupující s poskytovateli ostatní platební metody a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nároky Kupujícího z této smlouvy. Kupující dále bere na vědomí, že vyhodnocení bonity Kupujícího pro poskytnutí služby ostatní platební metody si provádí příslušný poskytovatel služby a není nijak závislé na osobě Prodávajícího.

4. Kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.

5. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení.

6. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny je Prodávající oprávněn s okamžitou účinností zastavit dodávku objednaného Zboží. Prodávající je dále oprávněn zastavit dodávku Zboží v případě, že Zboží není možné Kupujícímu doručit nebo si Kupující Zboží nevyzvedl na výdejním místě. I v takovém případě však má Prodávající nárok na zaplacení kupní ceny Zboží za období, kdy není možné objednávku zrušit ve smyslu čl. IV těchto podmínek, tj. tři pracovní dny předem, respektive u programu KETO do nejblíže následujícího pondělí a Kupující se zavazuje tuto kupní cenu zaplatit.

VI. Ostatní
1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný.

4. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10. 6. 2022 a mohou být jednostranně měněny Prodávajícím.